Uputstvo za autore

1. Rukopis rada

Radovi treba da sadrže naslov rada, imena autora, instituciju gdje su autori zaposleni i sledeća pojedinačna poglavlja: Sažetak (italic), Uvod, Metod rada (uzorak ispitanika, uzorak varijabli, instrumenti, obrada, ekperimentalni program) Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura, Abstract (italic). Naslov rada i poglavlja treba da su napisani Times New Roman, Caps Lock Bold Font 12, a ostali dio teksta Times New Roman, Normal, Font 12pt. Sažetak sadrži do 200 riječi sa 5 ključnih riječi koje najbolje opisuju rad. Radovi se pišu na srpskom jeziku sa sažetkom na engleskom jeziku. Maksimalni obim rada je 10 stranica formata A4. Sve margine treba da budu po 2 cm. Imena i prezimena autora (12pt, bold italic) navode se dva proreda od gornje margine (lijevo). Ispod imena, navode se nazivi institucija u kojima su autori zaposleni (italic). Naslov rada se piše velikim slovima (Caps Lock Bold) na sredini stranice, dva proreda od imena i prezimena. Podnaslov se kuca sa razmakom od jednog proreda, između teksta. U radu se koristi centralno poravnanje, prored 1 (single). Novi red se realizuje uvlačenjem za 1cm. Uz rad se obavezno dostavlja abstrakt na engleskom jeziku, dužina je ½ strane A5 formata, a tekst se piše italic fontom 12pt.

2. Slike, tabele, formule

Tabele, grafikoni i slike se uvlače u tekst. Iznad tabele, grafikona odnosno ispod slike navodi se broj i naziv bold italic npr. Tabela 3.Osnovni statistički parametri …; Grafikon 1. Prikaz rezultata ..; Slika 2. Položaj u frontalnoj ravni) i to istim fontom kao i tekst rada. Pri uvlačenju, tabele i slike se pozicioniraju centralizovano

3. Literatura

(pogledati: Publication Manual of the American Psyhological Association. 4th Edition http://www.apa.org.).

4. Adresa za dostavu radova

Radove poslati u štampanoj formi na A4 formatu na adresu: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Stambulčić bb 71420 Pale ili elektronski na E-mail: dekanffk@paleol.net ffvs@paleol.net