Konativne karakteristike odbojkaša različitog nivoa kvaliteta

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde r azlike u konativnim karakteristikama vrhunskih odbojkaša. U istraživanje je uključeno 96 vrhunskih odbojkaša muškog pola, koji su se takmičili u Prvoj Makedonskoj ligi 2003/04 godine. Uzorak je po deljen na dva subuzorka, od kojih je jedan sačinjen od odbojkaša učesnika plejBofa, a drugi od odbojkaša učesnika plejBauta. Primenjeno je 7 varijabli za procenu konativnih karakteristika: 1. anksioznost (TAI), 2. psihotizam (P), 3. ekstraverzija (E), 4. neurotizam (N), 5. opšti moti v postignuća (OMP), 6. pozitivno emocionalno angažovanje i emocionalna samokontrola (PEA) i 7. n egativna emocionalna reakcija (NER). Za utvrđivanje razlika između grupa primenjena je mult ivarijantna analiza varijanse. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da ne postoji sta tistički značajna razlika između odbojkaša učesnika plejBofa i plejBauta u multivarijantnom ma nifestnom prostoru konativnih karakteristika.

Info o članku

Autori:

Toplica Stojanović, Joško Milenkoski, Nikola Stojanović

Ključne riječi:

konativne karakteristike, multivarijantne razlike, vrhunski odbojkaši

UDK:

796.325:159.923

Preuzmite pdf