POVREDA RAMENOG ZGLOBA U SPORTRU SA POSEBNIM OSVRTOM NA HUMEROSKAPULARNU LUKSACIJU

U ovom radu je obrađena povreda ramenog zgloba u sportu sa posebnim osvrtom na luksaciju humeroskapularnog zgloba. Nabrojani su najčešći sportovi kod koji se javlja ovakva vrsta povreda. Opisana je anatomija ovog zgloba, pato -anatomsko oštećnje koje nastaje nakon povrede, simptomatologija, dijagnostika i terapija kroz konzeravativno operativni pristup. Potrebno je napomenuti da nepotpuno odnosno nesanirani proces dovodi do vraćanja povrede a time do produžetka liječenja i do dužeg odsustvovanja sa sportskih borilišta a u pojedinim slučajevima uzrokuje prekid sportske karijere. Zbog toga je neophodno ozbiljan pristup liječenju ove povrede i da samo potpuno sanirana povreda dozvoljava sportisti da nastavi bavljenje sportom.

Info o članku

Autori:

Slavko Ždrale,1 Biljana Mrđa1

Ključne riječi:

luksacija, humeroskapularni zglob, povrede, pato anatomska oštećenja, smptomatologija, dijagnostika, terapija

UDK:

796:616.001 616.727.2

Preuzmite pdf