EFEKTI PROGRAMA SPORTSKE GIMNASTIKE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI STUDENATA FAKULTETA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA ISTOČNO SA

Cilj istraživanja je utvrđivanje efekta programa sportske gimnastike na motoričke sposobnosti (kod studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Istočno Sarajevo. Na osnovu kvantitativnih razlika između inicijalnog i finalnog stanja na multivarijantnom nivou pokazuju da je kod studenata koji su realizovali program sportske gimnastike došlo do značajnih poboljšanja motoričkih sposobnosti na statističkom nivou Q=.000. Kvantitativne razlike na univarijantnom nivou u pojedinim testovima motoričkih sposobnosti između inicijalnog i finalnog stanja evidentna je značajna razlika u svim varijablama na nivou od .00 (Q<.00). Iz dobijenih rezultata se može zaključiti da je program sportske gimnastike dao značajne rezultate kod promjena u svim mjerenim motoričkim sposobnostima. Ključne riječi: efekti, sportska gimnastika, studenti, motoričke sposobnosti.

Info o članku

Autori:

Dalibor Fulurija, Bojan Bjelica & Dejan Gojković

Ključne riječi:

efekti, sportska gimnastika, studenti, motoričke sposobnosti.

UDK:

796.41.012(497.6РС)

Preuzmite pdf