EFEKTI REKRATIVNOG AEROBIKA NA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI ŽENA

Istraživanje je imalo za cilj utvrditi efekte rekreativnog aerobika na funkcionalne sposobnosti žena. Populacija iz koje je izvucen uzorak je populacija sedentarnih žena, hronološke starosti od 35 do 45 godina. Procjena funkcionalne sposobnosti je testirana sa sljedecim varijablama: vitalni kapacitet, frekvencija srca u miru, radni puls, sistolni arterijski krvni pritisak, dijastilni krvni pritisak i relativna potrošnja kiseonika.Za sve rezultate izracunati su osnovni parametri deskriptivne statistike, a za utvrdivanje razlika izmedu inicijalnog i finalnog mjerenja primjenjen je T test. Rezultati istraživanja su pokazali da je nakon tromjesecne primjene rekreativnog aerobika došlo do statistiki znacajnih promjena vitalnog kapaciteteta (p = 0.000),frekvencije srca u miru (p = 0.000), radnog pulsa (p = 0.020), sistolnog arterijskog krvnog pritiska (p = 0.001), dijastilnog krvnog pritiska (p = 0.010) i relativne potrošnje kiseonika (p = 0.000). Istraživanjem je ustanovljeno da program rekreativnog aerobika kod žena srednjih godina sedentarnih zanimanja može efikasno djelovati na promjene funkcioanlnih sposobnosti.

Info o članku

Autori:

Radomir Zrnic, Saša Jovanovic, Adrijana Lukic-Ljubojevic

Ključne riječi:

rekreacija, rekreativni aerobik, funkcionalne sposobnosti 1. UVOD U sportskoj rekreaciji najvažniji su oni programi koji

UDK:

796.035-055.2

Preuzmite pdf