EFEKTI PRIMJENE FIZICKE AKTIVNOSTI U FIZICKOM VASPITANJU NA REZULTAT U PLIVANJU

Tokom upisa na Fakultet fizickog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istocnom Sarajevu, kandidati, pored ostalih testova polažu i test znanja plivanja koji se odnosi na dionicu od 50 metara. Ocjenjuje se usvojenost znanja i sposobnosti plivanja slobodnim stilom. U cetvrtom i petom semestru druge godine studeni po planu i programu imaju nastavu plivanja dva casa teorijske i dva casa prakticne nastave sedmicno. Cilj rada je utvrditi koliko vježbe i druge van nastavne aktivnosti su uticale na promjenu rezultata uspješnosti u plivanju slobodno na 50 metara, tokom studiranja u prvoj godini. Analizirani su rezultat plivanja istih ispitanika muške populacije na prijemnom (kvalifikacionom) i inicijalnom mjerenju pocetkom druge studijske godine. Na osnovu analize prikupljenih podataka, kvalifikacionih ispita u školskim (2010/ 2011, kao i 2012/2013) godinama na inicijalnom mjerenju i istih ispitanika (na finalnom mjerenju) u drugoj godini studiranja na studijskom programu: fizicko vaspitanje dobijene su mjere centralne tendencije deskriptivne statistike. Analizom t-testa na malim zavisnim uzorcima ispitanika dobija se razlika u rezultatima na inicijalnom i finalnom mjerenju. Statisticka razlika ima neznatan nivo znacajnosti izmedu inicijalnog i finalnog mjerenja ispitanika na 50 metara plivanje slobodno. Kada je u pitanju kvalifikacioni (prijemni) ispit i inicijalno mjerenje ispitanika muške populacije u drugoj godini vježbe predvidene iz drugih prethodnih predmeta, kao i aktivnosti samih studenata van nastave nisu imale statisticki znacajnog efekta na rezultatsku uspješnost u plivanju na 50 metara slobodnim stilom.

Info o članku

Autori:

Milomir Trivun, Jovica Tošic, Simo Vukovic

Ključne riječi:

plivanje, fizicko vaspitanje, ispit, rezultat, uspjeh

UDK:

797.21:371.276

Preuzmite pdf