RAZVOJ DINAMICKE SNAGE KOD UCENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Na uzorku od 50 ispitanika muškog pola ucenika osnovnih škola u Nišu, hronološke starosti 12 god izvršeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi uticaj primene kružnog oblika rada u nastavi fizickog vaspitanja sa težnjom da se poboljša eksplozivna i repetativna snaga kod ucenika u redovnoj nastavi. Sem toga cilj je bio i da se utvrde razlike u dinamickoj snazi izmedu ucenika eksperimentalne i kontrolne grupe. Eksperiment se sastojao u tome da je ukupan uzorak bio podeljen na dva subuzorka sa po 25 ispitanika u grupi. Eksperimentalna grupa je na redovnim casovima u trajanju od 3 meseca ili 25 casova. Posle vežbi oblikovanja radila specijalne vežbe za razvoj eksplozivne i repetativne snage kružnim oblikom rada u trajanju od 10-12 minuta nakon cega su nastavljali sa normalnim radom u glavnom delu casa. Kontrolna grupa (25 ispitanika) za to isto vreme radila je regularan program nasatve fizickog vaspitanja koje je dalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Izvršena su 2 merenja dinamicke snage na pocetku rada i na kraju eksperimenta na celokupnom uzorku i to baterijom od 6 testova (3 za repetativnu snagu i 3 za eksplozivnu snagu). Dobijeni rezultati statisticki su obradeni i prikazani kroz 4 tabele. Analizom reziltata utvrdeno je da je eksperimentalna grupa dobila statisticki znacajno poboljšanje dimanicke snage u odnosu na ispitanike kontrolne grupe koji su takode poboljšali svoju dinamicku snagu ali ti rezultati nemaju statisticki znacaj.

Info o članku

Autori:

Dejan Stojiljkovic, Danica Piršl

Ključne riječi:

repetitivna snaga, eksplozivna snaga, analiza varijante kružni oblik rada , eksperimetalna grupa, kotrolna grupa.

UDK:

796.012.11:373.3

Preuzmite pdf