Sadržaj broja

KANONIČKE RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA REZULTATIMA EKSPLOZIVNE SNAGE DJECE RAZREDNE NASTAVE

Arnaut Mensad, Pržulj Danko, Badema Kurtović

Uzorak od 42 ispitanika sastoji se od učenika četvrtog  razreda osnovnih škola, uzrasta 10 godina, u Istočnom Sarajevu obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Baterijom od četri antropometrijske mjere i tri motoričkie varijable izmjerene su sljedeće dimenzije: volumen i masa tjela: (obim nadlaktice -AONL),...

Cijeli članak

UČESTALOST NEPRAVILNOG DRŽANJA TIJELA KOD DJEČAKA VII I VIII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Bojan Bjelica, Tijana Šiljegović, Badema Kurtović

Ovo istraživanje sprovedeno je sa ciljem da se utvrde učestalosti nepravilnog držanja tijela kod učenika osnovnih škola sa područja grada Istočno Sarajevo. Sekundarni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike u nepravilnom držanju tijela između dječaka koji imaju samo redovnu nastavu fizičkog vaspitanja u odnosu na...

Cijeli članak

RELACIJE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI SA REZULTATIMA AGILNOSTI KOD MLADIH DŽUDISTA

Borislav Cicović, Bojan Bjelica, Radomir Pržulj

Uzorak od 42 ispitanika u ovom istraživanju izvučen je iz populcije učenika osnovnih škola sa teritorije Istočnog Sarajeva, uzrasta 12 i 13 godina ± 6 mjeseci, koji imaju organizovani trenažni rad i aktivni su sportisti u džudo klubovima. Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje statistički...

Cijeli članak

MEĐUSOBNA POVEZANOST I USLOVLJENOST FIZIČKOG I MORALNOG VASPITANJA

Danijela Cicović

U radu se analizira međusobna povezanost i uslovljenost fizičkog i moralnog vaspitanja u svjetlu njihovog doprinosa svestranom (harmonijskom) razvoju ličnosti. Svestrani razvoj ličnosti podrazumijeva rast i razvoj duhovnih i fizičkih snaga, stvaralačkih sposobnosti i razvoj fizičkih, intelektualnih, voljnih, moralnih i emotivnih...

Cijeli članak

RELACIJE SAMOSPOZNAVANjA I NEKIH DRUŠTVENIH ORIJENTACIJA ADOLESCENATA U VRIJEME KRIZE

Radovan Čokorilo

Rad predstavlja sekvencu obimnijeg empirijskog istraživanja vrijednosnih orijentacija adolescenata u vrijeme krize. Orijentacija samospoznavanja posmatrana je u relaciji sa sljedećim vrijednosnim orijentacijama iz domena društvenog života omladine: jugoslovenska, bosanska, autokratska, demokratska, te orijentacija na privatnost i...

Cijeli članak

SOCIO-ISKUSTVENI INDIKATORI DEMOKRATSKE ORIJENTACIJE ADOLESCENATA U VRIJEME KRIZE

Radovan Čokorilo

Rad predstavlja dio obimnijeg empirijskog istraživanja vrijednosnih orijentacija adolescenata u vrijeme krize, u kome su pored demokratske orijentacije istraživane i druge orijentacije iz domena društvenog života omladine (jugoslovenska, bosanska, autokratska, privatnost i savremeno obrazovanje). Posmatrani su sljedeći...

Cijeli članak

ANTROPOLOŠKE KARAKTERISTIKE PLESAČA AKROBATSKOG ROCK'N'ROLL-a

Tatjana Ćeremidžić

Jedan od važnih činilaca u postizanju vrhunskih rezultata jeste optimalna razvijenost svih potrebnih antropolških karakteristika sportiste. Iz godine u godinu sve su zahtjevniji zadaci pred plesačima akrobatskog rock'n'roll-a i zbog toga je sve veća potreba za što kvalitetnijom fizičkom pripremom, što...

Cijeli članak

PLES KAO TERAPIJA

Tatjana Ćeremidžić

Ovaj rad pregledno ukazuje na neke karakteristike plesa i dosadašnje pozitivne rezultate istraživanja s gledišta primjene i uticaja plesa u tarapeutske svrhe. On bi trebao da nam ukaže na brojne prednosti plesa koji postoji od postanka čovječanstva, gdje je od prvih egzistencionalnih obilježja našao...

Cijeli članak

PROCJENA EFEKATA REKREACIJE POMOĆU PSIHOLOŠKIH FAKTORA

Predrag Dragosavljević, Gorana Tešanović, Proko Dragosavljević

U okviru sagledavanja i elaboracije problema psiholoških karakteristika kao činilaca procjene efekata rekreacije nužno je sagledati ne samo međusobnu pobezanost obelježja ispitanika sa procjenama prema rekreaciji nego i utvrditi da li su i kojoj mjeri psihološke karakteristike faktori procjene efekata rekreacije. S...

Cijeli članak

AKTIVNOSTI U PRIRODI U FUNKCIJI RAZVOJA PREKOGRANIČNE SARADNJE PRIMER MEĐUNARODNE ŠKOLE ALPINIZMA

Vladimir Miletić, Milomir Trivun

Na koji način priroda spaja pojedince, grupe, organizacije i na kraju države? Upravo na takav način da priroda ne poznaje ograničenja niti granice. Zakoni i interesi su izgradili “virtuelna ograničenja” i nakon sagledavanja i valorizacije situacije, interesi postoje i da navedene izbrišu ili “privremeno...

Cijeli članak

SPORTSKA OŠTEĆENJA SLABINSKOG DIJELA KIČMENOG STUBA

Slavko Ždrale, Nenad Ždrale

U ovom radu izloženo je oštećenje slabinskog dijela kičme nastalih kod sportskih aktivnosti. Etiološki su iznijete mogućnosti koji dovode do oštećenja,a posebno su naznačeni sportovi koji više od drugih dovode do oštećenja slabinskog dijela kičme. Ukazano je na simptologiju, dijagnostiku i...

Cijeli članak

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTISTA I ULOGA LJEKARA U SPORTSKO MEDICINSKOM TIMU

Ždrale, Nenad Ždrale

Samo zdrav sportista može biti aktivni učesnik trenažnog i takmičarskog procesa. Svako bavljenje sportom vezano je sa mogućnošću nastanka sportskih povreda i pojavu obolenja koji mogu onemogućiti postizanja dobrih rezultata, trajno onemogućiti bavljenje sportom ili dovesti do incidenata koji mogu i da završe smrtno....

Cijeli članak