Sadržaj broja

Karakteristike usavršavanja tehničko–taktičkih znanja selekcionisanih sportista

Nataša Branković, Momčilo Pelemiš, Zoran Simonović, Mladen Živković

Autori ističu da je u procesu usvajanja tehničkoBta ktičkih znanja moguće primenjivati različite metode učenja i organizacione oblike rada. Njihov i zbor zavisi od specifičnosti motoričke aktivnosti i nivoa antropoloških karakteristika sportista. Cil j rada je da se prikaže model programa učenja i usavršavanja...

Cijeli članak

Trend rasta brzine trčanja 100 metara vrhunskih atletičara učesnika Olimpijskih igara

Ratko Pavlović, Borko Petrović, Mićo Kovačević

U radu je definisana tematika iz sprinterskih disci plina, a tiče se trenda rasta rezultata brzine trča nja na 100 metara vrhunskih atletičara učesnika i osvaj ača medalje Olimpijskih igara od Minhena 1972. do Pekinga 2008. godine, upoređivanje i analiziranj e njihovih vremena. Svi navedeni atletičari sprinteri su obilježili...

Cijeli članak

Fizička aktivnost i ljudsko zdravlje

Slobodan Stojiljković, Mladen Živković, Dejan Stošić

Saznanja o širokim preventivnim i terapijskim zdrav stvenim efektima dostizanja i održavanja prosečnog nivoa fizičkih sposobnosti danas se smatr aju značajnim dostignućima savremene medicine. Fizička aktivnost ima čitav niz pozitivni h uticaja na sve sisteme čovekovog organizma kao što su: kardiovaskularni sistem, imuni...

Cijeli članak

Mogućnost selekcije vrhunskih rukometaša u zavisnosti od antropometrijskih karakteristika

Siniša Karišik, Slobodan Goranović, Zoran Valdevit

Antropometrijske karakteristike rukometaša različit o određuju uspjeh igrača uizvođenju kretnih zadataka bitnih za uspjeh u rukometnoj igri. Njihov o poznavanje je neophodno kako bi se izvršila kvalitetna selekcija igrača, a u cilju postizanja š to boljih rezultatskih postignuća. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 120...

Cijeli članak

Konativne karakteristike odbojkaša različitog nivoa kvaliteta

Toplica Stojanović, Joško Milenkoski, Nikola Stojanović

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde r azlike u konativnim karakteristikama vrhunskih odbojkaša. U istraživanje je uključeno 96 vrhunskih odbojkaša muškog pola, koji su se takmičili u Prvoj Makedonskoj ligi 2003/04 godine. Uzorak je po deljen na dva subuzorka, od kojih je jedan sačinjen od odbojkaša učesnika...

Cijeli članak

Vrednovanje učenika prema određenim programskim sadržajima nastave u prirodi

Zvezdan Savić, Saša Pantelić, Krasomenko Miletić

Učeničko vrednovanje i mišljenje o određenim progra mskim sadržajima praktične i teorijske nastave u prirodi predstavlja ključni deo u daljoj operacionalizaciji nastave u prirodu u programima osnovnih i srednjih škola Niškog regiona. Uzorak istraživanja činilo je četrdeset (40) učenika i učenica Osnovne...

Cijeli članak

Analiza motoričkog statusa mlađih adolescenata oba pola u odnosu na vrednosti indeksa telesne mase

Željko Krneta, Mara Kerić, Momčilo Pelemiš

Na uzorku od 211 učenika V i VI razreda osnovne škole, 115 dečaka i 96 devojčica, urađeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi da li postoje razlike u motoričkom statusu ispitanika u odnosu na telesnu konstituciju. Motorički status ispitanika je procenjen primenom baterije od 11 motoričkih testova a telesna konstitucija na...

Cijeli članak

Povrede ekstenzornog aparata koljena u sportu

Slavko Ždrale

Povrede ekstenzornog aparata koljena vrlo su česte u sportu. Ekstenzorni aparat koljena čine musc. quadriceps femoris odnosno njegova tetiva, patela i ligamentum patele. Najčešće se dešavaju kod skakača, fudbalera, košarkaša, odbojkaša, trkača. O snovna funkcija ovog aparata je ekstenzija potkoljenice...

Cijeli članak

Efekti dodatne nastave fizičkog vaspitanja iz fudbala na razvoj situaciono-motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola

Dejan Milenković, Momčilo Pelemiš, Nataša Branković

Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi efekte doda tne nastave fizičkog vaspitanja iz fudbala na razvoj situacionoBmotoričkih sposobnosti kod učenika osnovnih škola. Uzorak od 100 ispitanika izvučen je iz populacije učenika osnovnih škola u Nišu, uzrasta 14 godina ±6 meseci, muškog pola, obuhvaćenih...

Cijeli članak

Zastupljenost deformiteta donjih ekstremiteta kod djece s posebnim potrebama

Grujo Bjeković, Izudin Tanović, Gorjan Vuksanović

Djeca s posebnim potrebama predstavljaju specifičnu populaciju svake društvene zajednice, pa i naše. Od načina predstavljanja djece i mladih sa posebnim vaspitnoBobrazovnim potrebama, i prilika koje su sudionici, u sredini je u velikoj mjeri ovisan njihov identitet (Carrier 1990). Ako djecu sa posebnim potrebama posmatramo i...

Cijeli članak

Efekti frekvencije zaveslaja na rezultatsku uspješnost plivanja u prirodnim uslovima

Milomir Trivun, Goran Grahovac

Na uzorku od 43 ispitanika studentske populacije školske 2009/10 Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, upisane u III godinu studija, muškog pola hronološke dobi 23 godine ± 6 mjeseci izvršena je komparacija rezultata u sledećim parametrima: varijabli frekvencije...

Cijeli članak

Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti sa rezultatima motoričke koordinacije džudista

Borislav Cicović, Vladan Pelemiš

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem utvrđivanja kanoničkih relacija morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti sa rezultatima motoričke koordinacije džudista. Uzorak su sačinjavala 33 mlada džudista, učenika osnovnih škola u Istočnom Sarajevu, obuhvaćena trenažnim radom džudo škole, uzrasta 11 i...

Cijeli članak

Metrijske karakteristike testova za procjenu fleksibilnosti kod školske djece

Danko Pržulj, Borislav Cicović

Istraživanje je izvršeno na uzorku od 54 ispitanika, učenika osnovnih škola u Istočnom Sarajevu, muškog pola, uzrasta 13 i 14 godina, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Cilj istraživanja je bio da se na osnovu analize metrijskih karakteristika testova duboki pretklon na klupici (MDPK) i iskret sa...

Cijeli članak

Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti kod mladih fudbalera

Dalibor Fulurija, Velemir Vukajlović

Cilj istraživanja je pokušaj utvrđivanja relacija između motoričkih sposobnosti (kao prediktorski sistem) sa preciznošću udarca fudbalskom loptom u horinzontalni i vertikalni cilj (kao kriterijumski sistem). Uzorak ispitanika su predstavljali fudbaleri Sarajevsko-romanijske regije koji se aktivno bave fudbalom, kod kojih...

Cijeli članak

Srpski Soko Pale

Milan Ždrale

Srpska sokolska društva su odigrala veliku ulogu u borbi za oslobođenje srpskog naroda. To je bio jedan od najnaprednijih pokreta srpskog naroda u XX vijeku. Sokolska društva su imala svoj statut i pravila kojih su se svi članovi morali pridržavati. Gotovo da nije bilo ni jednog srpskog sokolskog društva iz koga nisu...

Cijeli članak

Promjene motoričkih sposobnosti pod uticajem redovne nastave fizičkog vaspitanja

Aleksandra Vitković

Populaciju iz koje je uzorak od 44 ispitanika izvučen, čine redovni učenici srednje škole „28. Jun“ u Istočnom Sarajevu, muškog pola, uzrasta 15 godina, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Osnovni cilj istraživanja je bio da se utvrde promene motoričkih sposobnosti pod uticajem programskih...

Cijeli članak

Adaptivno skijanje – istorijat, kategorije, oprema

Aco Gajević, Nenad Lalić, Vladan Pelemiš, Lela Bošković

Odlazak invalida u skijaške centre radi aktivnog bavljenja alpskim i nordijskim skijanjem bio je donedavno nezamisliv. Učešće u zimskim aktivnostima svodilo se isključivo na planinske šetnje i prisustvovanje uobičajenim sadržajima rekreativno-animacionog karaktera u okviru postojeće turističke ponude.Otkrićem...

Cijeli članak