Sadržaj broja

Motoričke sposobnosti rukometaša kao pokazatelj uspješnog kretanja u odbrani

Siniša Karišik, Slobodan Goranović

Motorička sposobnost kao jedna od bitnih antropološ kih segmenata u velikoj mjeri prejudicira efikasnost rukometaša u situacionim (odnosno takmič arskim) uslovima kako u fazi napada tako i u fazi odbrane. Na uzorku od 60 vrhunskih rukom etaša članova Premijer lige Bosne i Hercegovine, analiziran je uticaj motoričkih sposob nosti...

Cijeli članak

Relacije morfoloških karakteristika sa plivanjem tehnikom delfin

Milomir Trivun, Jasmin Budimlić

Na uzorku od 24 ispitanika studentske populacije šk olsku 2009/10 Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, upisane u II godinu studija, muškog pola hronološke dobi 22 godine ± 6 mjeseci izvršena je komparacija rezul tata u sledećim parametrima: 11 varijabli morfoloških karkteristika i jedne...

Cijeli članak

Razlike u situacionoj efikasnosti između timova NLB i NBA lige u regularnom dijelu sezone

Dejan Ćeremidžić, Tatjana Ćeremidžić

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja razl ika između ekipa NLB I NBA lige u sezoni 2009/2010, u četri standardna pokazatelja situacion e efikasnosti u košarkaškoj igri. Multivarijantnom analizom varijanse i studentovim T *testom dobijeni su rezultati koji ukazuju na razliku između ekipa NBA i NLB lige. Ekipe iz NLB l ige...

Cijeli članak

Komparativna analiza kognitivnih sposobnosti vrhunskih odbojkaša

Toplica Stojanović i sar.

straživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde r azlike u kognitivnim sposobnostima vrhunskih odbojkaša. U istraživanje je uključeno 96 vrhunskih odbojkaša muškog pola, koji su se takmičili u Prvoj Makedonskoj ligi 2003/04 godine. Uzorak je po deljen na dva subuzorka, od kojih je jedan sačinjen od odbojkaša učesnika plej-ofa,...

Cijeli članak

Zastupljenost poremećaja grudnog koša i lopatica kod školske djece različitog uzrasnog doba

Veselin Jovović, Radomir Čanjak

Cilj istraživanja je da se utvrdi frekvencija i vel ičina pojave tjelesnih poremećaja grudnog koša i lopatica kod školske djece. Uzorak je brojao 251 is pitanika i to 116 dječaka i 135 djevojčica. Ispitivanje je sprovedeno u tri osnovne škole u Nik šiću: “R. Čizmović“, “B. Labudović“ i “M. Lajović5Lalatović“....

Cijeli članak

Motoričke sposobnosti kao jedan od faktora uspjeha u karate sportu

Tijana Šiljegović

Za postizanje vrhunskih rezultata u sportovima neop hodno je usavršiti tehniku pojedinih disciplina, ali ipak važnu ulogu u ostvarivanju sportskog rezul tata imaju i antropološka obilježja samih sportista od kojih posebno mjesto zauzimaju motorič ke i funkcionalne sposobnosti. U ovom radu opisane su one motoričke sposobnost koje...

Cijeli članak

Sportske povrede i oštećenja

Slavko Ždrale

Sportska povreda je povreda nastala prilikom sports ke aktivnosti. Pri tom razlikujemo povredu i oštećenje. Vrlo često se pojam povrede i oštećenja mješaju pa je detaljno iznjeta etiologija njihovog nastanka. Takođe su jasno iskazane i promjene na pa tološko–anatomskom nivou. Povrede imaju jasan spolji uzrok, a oštećenja su...

Cijeli članak

Bol u potkoljenici kao jedan od ograničavajućih faktora za postizanje vrhunskih rezultata u sportu

Slavko Ždrale

U radu je analizirana bol u potkoljenici kao česta pojava kod pojedinih sportista. Navodi se veći broj uzroka, dijagnostika i liječenje. Poznato je d a se određeni broj bolnih stanja ne može etiološki objasniti. Posebno su analizirani akutni kompartmen t sindrom prednje lože potkoljenice, te hronični bol u predjelu prednje lože...

Cijeli članak

Operativno istraživanje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika kroz trogodišnji period ispitivanja

Saška Vitković

Istraživanje je sprovedeno na populaciji učenika srednje škole 28. jun Istočno Sarajevo u cilju operativnog istraživanja razvoja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika kroz trogodišnji period ispitivanja. Uzorkom su obuhvaćeni učenici I,II i III godine srednje škole, u periodu od 2006% 2009. Za procjenu...

Cijeli članak

Motoričke sposobnosti kao faktori uspjeha u atletici

Ratko Pavlović, Zoran Radinović

Motoričke sposobnosti kao esencijalne sposobnosti učestvuju u jednačinama specifikacije uspjeha u sportu i kao takve su nezaobilazne u značajnijim istraživanjima u fizičkoj kulturi. Njihov udio zavisi od prirode i složenosti kretne strukture određene s portske tehnike. Vrlo izražena uloga motoričkih sposobnosti je u manifestaciji i...

Cijeli članak

Vaspitanje kao faktor integralnog razvoja predškolskog djeteta

Radovan Čokorilo,Nada Čokorilo

Fizičko vaspitanje kao komponenta integralnog razvoja ličnosti predstavlja osnovu na kojoj se izgrađuju sve ostale osobine i sposobnosti. Doprino s svestranom razvoju ličnosti fizičko vaspitanje ostvaruje se korišćenjem ljudskog tijela kao instrumenta, a ne samo kao objekta. Bez obzira što se svaki pojedinac sastoji od...

Cijeli članak

Unapređenje sistema za praćenje sportskih rezultata u republici Srbiji

Predrag Bićanin i sar.

Zbog izuzetne važnosti prikupljanja informacija o rezultatima naših sportista za sve korisnike koji mogu da utiču na strategiju i razvoj sporta u Srbij i, zbog aktuelnih načina prikupljanja podataka i problema koji se javljaju prilikom prikupljanja podataka i zbog obavljanja delatnosti rangiranja sportista i sportova u skladu sa...

Cijeli članak

Uticaj eksperimentalnog modela bazične pripreme na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti mladih skakača u dalj

Nataša Branković

Na uzorku od 38 ispitanika, učenika osnovnih škola, starih 13 i 14 godina, usmerenih za skakačke discipline u atletskom klubu u Nišu, primenjen je model motoričkih vežbi bazičnog karaktera u pripremnom periodu. Cilj je bio da se utvrdi uticaj modela bazične pripreme na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti...

Cijeli članak

Socijalno-ekonomski status i odnos fizičkih aktivnosti i individualnog zdravlja studentkinja Filozofskog fakulteta

Grujo S. Bjeković

Аутор је истраживао социјалноекономски статус и однос до физичких активности и индивидуалног здравља студенткиња Филозофског факултета. Упитник је сачињен селекцијом упитника...

Cijeli članak

Povezanost akcija nakon prekida igre sa efikasnim napadima u fudbalu

Dalibor Fulurija

Istraživanje je realizovano (sprovedeno) na posmatranju 16 utakmica završnice SP u fudbalu u Njemačkoj 2006. godine. Uslovno rečeno, posmatrana je efikasnost napada (precizni udarci do i preko 16m) u zavisnosti od načina izvođenja akcija nakon prekida fudbalske igre 32 ekipe (352 vrhunska igrača pobjedničkih i poraženih ekipa)...

Cijeli članak

Razlike u motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama između studenata sportista i nesportista

Danko Pržulj, Vladan Pelemiš

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrde razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima između sportista i nesportista, redovnih studenata na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Istočnom Sarajevu, upisanih školske 2009/2010. godine. Uzorak od 68 ispitanika bio je podjeljen na dva...

Cijeli članak

Uticaj tjelesnih dimenzija na visinu vertikalnih skokova kod košarkaša juniora

Borko Petrović i sar.

Na uzorku od 20 košarkaša juniora, sprovedeno je transverzalno istraživanje s ciljem da se istraži povezanost mase tijela, kao reprezenta tjelesnih dimenzija, sa visinom vertikalnih skokova, kao indirektnih pokazatelja mišićne snage. U ovom istraživanju dobijeni su niski koeficijenti korelacije između visine skoka u...

Cijeli članak

Dinamika morfološkog i motoričkog razvoja učenika osnovnoškolskog uzrasta u Republici Srbiji

Gajević, A. i sar.

Republički zavod za sport je osnovan pre više od pola veka s ciljem da ispituje stanje fizičke kulture u Državi, i mogućnost njenog razvoja. Prema Zakonu o sportu Republike Srbije, čl.41.,jedna od osnovnih delatnosti Zavoda je „praćenje stanja fizičkih sposobnosti dece, omladine i odraslih“. Sa periodičnim...

Cijeli članak

Efekti kondicionog treninga na razvoj anaerobno-laktatne izdržljivosti i funkcionalnih sposobnosti kod džudista

Borislav Cicović

Populaciju iz koje je uzorak od 35 ispitanika izvučen čine mladi džudisti u Istočnom Sarajevu, muškog pola, stari 14 i 15 godina ± 6 mjeseci, obuhvaćeni kondicionom pripremom za razvoj anaerobno-laktatne izdržljivosti i funkcionalnih sposobnosti ispitanka. Osnovni cilj istraživanja bio je utvrđivanje efikasnosti...

Cijeli članak